Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

Діяльність Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2007 р. № 926

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

1. Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі — Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів та забезпечення реалізації державної політики з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, консолідованого використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, коштів міжнародних та громадських організацій, призначених для фінансування програм і заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, з метою їх раціонального та ефективного витрачання;

сприяння узгодженій  діяльності мiнiстерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських органiзацiй, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВIЛ-iнфекцiєю/СНIДом, представників бізнесових кіл, об’єднань профспілок i роботодавців та  релiгiйних організацій з метою реалізації на державному рівні проектів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема проекту Світового банку “Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні”;

проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, програм та заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про результати здійснення заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) утворювати в разі потреби консультаційні, експертні та робочі групи із залученням провідних учених, фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших установ та організацій (за згодою їх керівників);

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо використання коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах для протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Раду очолює Віце-прем’єр-міністр України.

Голова Ради має трьох заступників, у тому числі одного першого.

Один із заступників є представником громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом (за згодою). Заступник голови Ради з числа представників громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом або ВІЛ-інфекцією/СНІДом, обирається членами Ради на її засіданні.

Секретарем Ради є представник Секретаріату Кабінету Міністрів України.

6. До складу Ради входять:

голова Ради, його заступники та секретар;

представники мiнiстерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вiдповiдних міжнародних та громадських органiзацiй, у тому числі тих, що об’єднують людей, які живуть з туберкульозом та ВIЛ-iнфекцiєю/СНIДом, а також представники бізнесових кіл, об’єднань профспілок i роботодавців та релiгiйних організацій;

провідні спеціалісти у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Персональний склад Ради затверджує її голова за поданням МОЗ.

Голова Ради має право вносити зміни до її складу за поданням МОЗ відповідно до порядку, визначеного у регламенті Ради.

7. Для ефективного виконання окремих завдань Ради можуть утворюватися постійно діючі комітети.

Головами комітетів є члени Ради.

До складу комітетів можуть входити, крім членів Ради, представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, бізнесових кіл, об’єднань профспiлок i роботодавців та релiгiйних організацiй.

8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Порядок діяльності Ради визначається її регламентом, який затверджується  на засіданні Ради.

9. Голова Ради може запрошувати експертів, представників громадськості та засобів масової інформації для участі в засіданнях Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним у разі присутності на ньому не менш як двох третин її членів.

11. Засідання Ради проводить її голова або за дорученням голови один з його заступників.

12. Рішення Ради приймається двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні.

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на її засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем’єр-міністром України.

13. Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та розглядає на своїх засіданнях стан їх виконання.

14. Відповідальність за роботу Ради несе її голова.

15. Рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання.

16. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом, функції якого покладаються на Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

17. Діяльність Ради та її секретаріату проводиться на громадських засадах.

18. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.